السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

سرپرست امور اجرای طرح های تامین و توزیع آب شهری شرکت آبفای استان قزوین: ۵۵ کیلومتر توسعه شبکه آب شرب شهرهای استان قزوین در سال ۹۱