السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

برقراری ارتباط تلفنی مستقیم با تلفن ۱۱۱ با مدیر عامل چهارشنبه ۱۹ تیر ساعت ۸/۳۰ تا ۱۰

دسته بندی خبر: