السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه ساختمان تله متری و دیزل ژنراتور و محوطه سازی

آگهی مناقصه عمومی (۴۸/۹۷)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:۱۱/۱۰/۱۳۹۷ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت ۱۹روز شنبه تاریخ ۱۵ /۱۰/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت۱۹ روزسه شنبه تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط  انتقال فاضلاب مینودر به تصفیه خانه فاضلاب محمود آباد

۱۵۱۹۸/۱۳/۹۷

۹/۱۰/۱۳۹۷

۹۲۸/۴۷۷/۴۲۰/۱۷

۰۰۰/۰۰۰/۸۷۲

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹روز چهارشنبه

۲۶/ ۱۰ /۱۳۹۷

۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه ساختمان تله متری و دیزل ژنراتور و محوطه سازی

۱۵۱۹۳/۱۳/۹۷

۹/۱۰/۱۳۹۷

۳۸۷/۶۸۸/۴۸۵/۷

۰۰۰/۲۸۵/۳۷۴

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه

۲۶/ ۱۰ /۱۳۹۷

۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ۱۰ واحد اتاقک سرچاهی( ۴ واحد کوچک و ۶ واحد بزرگ) طرح تامین آب شرب شهرستان های قزوین و البرز

 

۱۵۱۹۶/۱۳/۹۷

۹/۱۰/۱۳۹۷

۴۷۱/۵۴۰/۴۱۱/۷

۰۰۰/۵۷۸/۳۷۰

حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

ساعت ۱۰ روز چهارشنبه

۲۶/ ۱۰ /۱۳۹۷

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه فوق از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات