مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تصفیه مقدماتی تصفيه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش PC

آگهی مناقصه عمومی (۳۴/۹۷)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومیبه شرح ذیلرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۹/۷/۱۳۹۷می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت۱۹ روز شنبه تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت ۱۹روزسه شنبه تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۷

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

۱

 تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری در حدود ۸،۰۰۰ متر مربع در شهر قزوین

۹۹۱۱/۱۳/۹۷

۴/۷/۱۳۹۷

۰۰۰/۸۵۶/۵۷۷/۷

۰۰۰/۰۰۰/۳۷۹

حداقل رتبه ۵ رشته راه و باند

ساعت ۹ روز  

چهار شنبه

۲۵/ ۷ /۱۳۹۷

۲

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه ساختمان تله متری و دیزل ژنراتور و محوطه سازی

 

۱۰۰۰۸/۱۳/۹۷

۷/۷/۱۳۹۷

۰۶۷/۵۸۰/۵۴۷/۱۰

۰۰۰/۱۳۷/۵۴۲

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹:۳۰ روز   

چهارشنبه

۲۵/ ۷ /۱۳۹۷

 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان  نگهبانی و اپراتور مراقبت از تأسیسات  مخزن شمال شهر آبیک

۱۰۰۰۶/۱۳/۹۷

۷/۷/۱۳۹۷

۱۵۱/۵۶۰/۱۹۴/۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰

حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

ساعت ۱۰ روز  

چهار شنبه

۲۵/ ۷ /۱۳۹۷

۳

تجدید مناقصه عمومی  دو مرحله ای تصفیه مقدماتی تصفيه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش PC

۱۰۰۱۰/۱۳/۹۷

۷/۷/۱۳۹۷

۵۴۹/۲۹۷/۰۹۸/۴۵

۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵/۲

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت۱۰:۳۰روز 

چهارشنبه

۲۵/ ۷ /۱۳۹۷

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
بهای سند: 
۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات