مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی

آگهی مناقصه عمومی (۲۲/۹۷)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۹/ ۴/۱۳۹۷می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت ۱۹ روز شنبه تاریخ ۲۳/ ۴/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت ۱۹روز سه شنبهتاریخ ۲/۵ /۱۳۹۷

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم

۵۴۲۲/۱۳/۹۷

۱۶/۴/۱۳۹۷

۷۵۳/۹۳۲/۴۵۲/۴۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۷۳/۲

 حداقل رتبه ۴رشته آب

ساعت ۹ روز    چهار شنبه

 ۳/ ۵ /۱۳۹۷

۲

تجدید مناقصه عمومی   دو مرحله ای خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آب بندی

۵۴۲۴/۱۳/۹۷

۱۶/۴/۱۳۹۷

۰۰۰/۰۲۰/۲۹۳/۱۱۴

۰۰۰/۵۶۱/۷۸۵/۳

ـــــــ

ساعت ۱۰ روز    چهارشنبه

 ۳/ ۵ /۱۳۹۷

 

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۴/۱۹
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۴/۲۳
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات