مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( ۱۹/۹۷)

 

       شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی (دو مرحله ای) احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال به شماره ۴۹۱۰/۱۳/۹۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

           تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۱۰/ ۴ /۱۳۹۷ می باشد.

         مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز   پنج شنبه   تاریخ ۱۴ / ۴/۱۳۹۷

           مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  ۱۹ روز دوشنبه تاریخ  ۲۵ /۴ /۱۳۹۷

           زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز سه شنبه  تاریخ  ۲۶/ ۴ /۱۳۹۷

آدرس: قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ -۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

-گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه ۴ رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : ۷۱.۶۹۶.۳۰۱.۹۷۸ ريال

تضمین شرکت در مناقصه :۲.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمين
مي گردد.

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۴/۱۰
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۴/۱۴
بهای سند: 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
هدف اقتصاد
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی