مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

شکسته شدن درب دریچه کنتور اب

سلام اگر درب دریچه چدنی کنتور. شکسته باشد چگونه برای تعویض اقدام کنیم
دسته بندی: 
مسؤلین