مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

خرید، بارگيري، حمل، تخليه، آزمایش و تحويل لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره کاروگیت همراه با کوپلرها و واشرهای مربوطه در سطح استان قزوین

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (۶/۹۷)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگيري، حمل، تخليه، آزمایش و تحويل لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره کاروگیت همراه با کوپلرها و واشرهای مربوطه در سطح استان قزوینبه شماره ۱۷۷۵/۱۳/۹۷و تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:۱۷/۰۲/۱۳۹۷می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت۱۹ روزشنبه تاریخ۲۲/۰۲/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  ۱۹روزسه شنبهتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۰روزچهار شنبه تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۷

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ -۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

-مبلغ برآورد:۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰/۲۰ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۸/۱ریال

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی(اوراق و اسناد خزانه اسلامی) شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين مي گردد.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
خراسان