مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین خبر داد:خرید کالا و خدمات از محل اعتبارات جاری و عمرانی با هزینه بالغ بر ۴۲۵ میلیارد ریال در طی سال ۹۶ در شرکت آبفای استان قزوین

  

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفای استان قزوین خرید کالا و خدمات از محل اعتبارات جاری بالغ بر ۵۹ میلیارد ریال وخرید کالا و خدمات از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر ۳۶۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزین "باقر باجلان" معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت برگزاری استعلام اجرای پروژه های لوله گذاری آب و فاضلاب و حفر چاه به تعداد ۳۵حلقه را از اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته عنوان نمود.

باجلان در ادامه در خصوص عملکرد حوزه انبار در ستاد آبفای استان قزوین را شناسایی اجناس راکد و ضایعات در سطح استان و انتقال به انبار مرکزی، انجام مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد، انبار گردانی شش ماهه و پایان سال از انبارهای جاری و عمرانی و انجام تعداد۱۷۶۴ فقره دستور کار عمرانی و جاری و تقاضا کالا خاطر نشان کرد.

وی درادامه ازاقدامات صورت گرفته در انبار این شرکت را، صدور تعداد ۸۹۷ فقره حواله عمرانی و جاری،صدور تعداد ۷۶۳ فقره رسید خریدعمرانی و جاری، صدور تعداد ۸۶ فقره برگشت به انبار عمرانی و جاری،صدور تعداد۴۵۶ فقره درخواست خرید کالا عمرانی و جاری ، صدور تعداد ۸۴ فقره کنترل پروژه عمرانی و جاری و واگذاری کلیه عملیات مربوط به تخلیه بارگیری و حمل اجناس در سطح استان و پیمانکارعنوان نمود.

   

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفای استان قزوین خرید کالا و خدمات از محل اعتبارات جاری بالغ بر ۵۹ میلیارد ریال وخرید کالا و خدمات از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر ۳۶۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزین "باقر باجلان" معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت برگزاری استعلام اجرای پروژه های لوله گذاری آب و فاضلاب و حفر چاه به تعداد ۳۵حلقه را از اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته عنوان نمود.

باجلان در ادامه در خصوص عملکرد حوزه انبار در ستاد آبفای استان قزوین را شناسایی اجناس راکد و ضایعات در سطح استان و انتقال به انبار مرکزی، انجام مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد، انبار گردانی شش ماهه و پایان سال از انبارهای جاری و عمرانی و انجام تعداد۱۷۶۴ فقره دستور کار عمرانی و جاری و تقاضا کالا خاطر نشان کرد.

وی درادامه ازاقدامات صورت گرفته در انبار این شرکت را، صدور تعداد ۸۹۷ فقره حواله عمرانی و جاری،صدور تعداد ۷۶۳ فقره رسید خریدعمرانی و جاری، صدور تعداد ۸۶ فقره برگشت به انبار عمرانی و جاری،صدور تعداد۴۵۶ فقره درخواست خرید کالا عمرانی و جاری ، صدور تعداد ۸۴ فقره کنترل پروژه عمرانی و جاری و واگذاری کلیه عملیات مربوط به تخلیه بارگیری و حمل اجناس در سطح استان و پیمانکارعنوان نمود.

 

  

 

 

دسته بندی خبر: