مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اجرای حدود ۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز۱ شهر آبیک همراه با ترمیم ترانشه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( ۳۸/۹۶)

 

       شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اجرای حدود ۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز۱ شهر آبیک همراه با ترمیم ترانشهبه شماره  ۱۶۶۷۶/۱۳/۹۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

           تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۲۸/ ۱۲/۱۳۹۶می باشد.

         مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت۱۹ روز   چهار شنبه  تاریخ ۸/ ۱/۱۳۹۷

           مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  ۱۹روزسه شنبه  تاریخ ۲۱/ ۱/۱۳۹۷

           زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۰:۳۰روز چهار شنبه تاریخ ۲۲/ ۱/۱۳۹۷

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ -۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

-گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه ۵ رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : ۸.۰۷۶.۴۱۴.۷۹۵ ريال

تضمین شرکت در مناقصه :۴۰۳.۸۲۱.۰۰۰ ريال

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمين
مي گردد.

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۱/۸
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
کیهان
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی