مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

خرید ۱۵۰۰ متر لوله های پلی اتیلن تک جداره به قطر ۵۰۰ میلی متر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله آب(۳۵/۹۶)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید ۱۵۰۰ متر لوله های پلی اتیلن تک جداره به قطر ۵۰۰ میلی متربه شماره ۱۶۶۴۷/۱۳/۹۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:۲۸/ ۱۲/۱۳۹۶می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت۱۹ روز چهار شنبه تاریخ۸/ ۱/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  ۱۹روز   دوشنبه تاریخ ۲۰/ ۱/۱۳۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۰روزسه شنبه  تاریخ۲۱/۱/۱۳۹۷

آدرس مناقصه گزار:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ -۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمين
مي گردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۰۱/۰۸
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات