مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (۳۱/۹۶)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قزوین به شماره ۱۵۸۵۴/۱۳/۹۶و تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:۱۵/۱۲/۱۳۹۶می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت۱۹ روز یکشنبه تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  ۱۹روزچهار شنبهتاریخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۰روزچهارشنبه تاریخ۱۵/۰۱/۱۳۹۷

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ -۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

-مبلغ برآورد:۳۷۴/۲۲۸/۸۹۴/۷ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۵ریال

-گواهینامه احراز صلاحیت (حداقل رتبه ۵ رشته آب)

-ارائه اسنادمربوط به اجرای حداقل ۲ کیلومترتوسعه شبکه فاضلاب(تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی تایید شده کارفرما)

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی(اوراق و اسناد خزانه اسلامی) شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين مي گردد.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
۱