السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۹۵

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال ۱۳۹۵

ردیف

موضوع

واحد

بودجه  سال ۹۵

عملکرد  سال۹۵

درصد تحقق

۱

انشعاب آب واگذار  شده 

فقره

۸۳۶۴

۶۱۰۸

۷۳

 

 

 

 

 

 

۲

آحاد فاضلاب واگذارشده

فقره

۱۰۰۰۷

۷۴۷۴

۷۵

۳

توسعه  شبکه  توزیع آب 

کیلومتر

۲۵

۱۶.۸۰۵

۶۷.۲

۴

توسعه خط انتقال آب 

کیلومتر

۷.۷

۶.۵۸

۸۵.۴

۵

اصلاح  شبکه توزیع آب

کیلومتر

۲۰.۶

۱۷.۹۰۴

۸۶.۹

۶

توسعه  شبکه فاضلاب

کیلومتر

۳۸

۳۳.۶۳۵

۸۸.۵

۷

توسعه خط انتقال فاضلاب

کیلومتر

۲.۵

۳.۵۴۵

۱۴۲

۸

آب تولید شده 

هزارمتر مکعب

۸۰۰۰۰

۷۹۴۰۹

۹۹.۳

۹

آب فروش رفته 

هزارمتر مکعب

۶۵۵۹۹

۶۴۸۸۵

۹۸.۹

۱۰

تعداد چاههای حفر شده 

حلقه

۲۱

۱۳

۶۲

۱۱

تعداد چاههای تجهیز شده 

حلقه

۲۲

۱۳

۵۹.۱