مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۹۵

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال ۱۳۹۵

ردیف

موضوع

واحد

بودجه  سال ۹۵

عملکرد  سال۹۵

درصد تحقق

۱

انشعاب آب واگذار  شده 

فقره

۸۳۶۴

۶۱۰۸

۷۳

 

 

 

 

 

 

۲

آحاد فاضلاب واگذارشده

فقره

۱۰۰۰۷

۷۴۷۴

۷۵

۳

توسعه  شبکه  توزیع آب 

کیلومتر

۲۵

۱۶.۸۰۵

۶۷.۲

۴

توسعه خط انتقال آب 

کیلومتر

۷.۷

۶.۵۸

۸۵.۴

۵

اصلاح  شبکه توزیع آب

کیلومتر

۲۰.۶

۱۷.۹۰۴

۸۶.۹

۶

توسعه  شبکه فاضلاب

کیلومتر

۳۸

۳۳.۶۳۵

۸۸.۵

۷

توسعه خط انتقال فاضلاب

کیلومتر

۲.۵

۳.۵۴۵

۱۴۲

۸

آب تولید شده 

هزارمتر مکعب

۸۰۰۰۰

۷۹۴۰۹

۹۹.۳

۹

آب فروش رفته 

هزارمتر مکعب

۶۵۵۹۹

۶۴۸۸۵

۹۸.۹

۱۰

تعداد چاههای حفر شده 

حلقه

۲۱

۱۳

۶۲

۱۱

تعداد چاههای تجهیز شده 

حلقه

۲۲

۱۳

۵۹.۱