مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تلفن های تماس

خطوط مستقیم مدیران و سرپرستان ستاد

امور آب قزوین

شهرهای تابعه ستاد

مرکز مخابرات ستاد

۳۳۳۷۹۰۵۱-۴

مرکز مخابرات امور

۳۳۳۳۹۱۰۱-۲

تاکستان

۸-۵۲۳۰۶۰۱ ۳

مدیر عامل

۳۳۳۷۴۱۶۲

دفتر مدیر امور

۳۳۳۳۳۲۹۸

بوئین زهرا

کارپرداز

۳۴۲۲۲۵۷۳

فاکس مدیریت

۳۳۳۷۴۱۶۳

اداره مهندسی

۳۳۳۶۰۰۲۵

فاکس

۳۴۲۲۲۸۳۷

معاونت مالی و پشتیبانی

۳۳۳۷۲۱۳۰

اداره عمومی و خدمات

۳۳۳۶۰۰۲۸

مشترکین

۳۴۲۲۸۴۴۶۱

معاونت برنامه ریزی

۳۳۳۷۶۰۲۸

مدیر امور مشترکین

۳۳۳۴۸۱۸۹

مالی

۳۴۲۲۷۷۲۹

معاونت فنی و مهندسی

۳۳۳۷۴۳۵۳

کارگزینی

۳۳۳۵۰۰۹۰

مدیر مالی

۳۴۲۲۸۷۵۰

معاونت درآمد

۳۳۳۷۸۱۳۰

حراست

۳۳۳۵۰۰۴۵

محمدیه

مشترکین

۳۲۵۶۱۳۰۰

معاونت بهره برداری

۳۳۳۷۲۰۹۸

رئیس بهره برداری

۳۳۳۶۷۶۰۰

اتفاقات

۳۲۵۶۳۳۰۰

اداره کارکنان و رفاه

۳۳۳۷۲۴۷۵

بهره برداری آب و فاضلاب

۳۳۳۶۰۰۲۷

رئیس

۳۲۵۶۳۹۱۵

مدیر امور مالی

۳۳۳۷۴۳۵۲

بهره برداری تأسیسات

۳۳۳۵۹۵۵۰

نصرت آباد

مشترکین

۳۴۷۵۲۲۲۳

حراست

۳۳۳۷۶۹۴۹

حوادث

۳۲۲۳۵۸۷۳

رئیس

۳۴۷۵۲۰۰۲

تدارکات

۳۳۳۷۹۰۵۷

دفتر فنی

۳۳۳۶۰۰۲۶

محمودآباد

مشترکین

۳۲۲۶۲۶۰۰

امور قراردادها

۳۳۳۷۶۹۴۸

امور مالی

۳۳۳۵۰۰۴۴

فاکس

۳۲۲۶۲۵۹۹

حقوقی

۳۳۳۷۸۰۸۷

منبع آب

بیدستان

۴ـ۳۲۳۲۳۳۰۰

ذیحسابی

۳۳۳۷۲۰۷۱

بانک

۳۳۳۲۴۹۶۸

اقبالیه

۳۵۴۲۲۶۰۰

بودجه

۳۳۳۷۲۵۹۲

امور مشترکین

۳۳۳۵۶۱۵۳

۳۵۴۲۸۶۰۰

درآمد و امور مشترکین

۳۳۳۷۲۰۷۳

مسئول امور مشترکین

۳۳۳۵۶۱۵۴

معلم کلایه

۳۳۶۲۳۰۴۴

انفورماتیک

۳۳۳۷۲۴۷۴

تعاونی مصرف

۳۳۳۵۶۶۹۵

آوج

۳۴۶۲۲۹۷۹

جمعداری اموال

۳۳۳۷۶۰۲۹

انشعابات

۳۳۳۳۷۲۷۶

آبگرم

۳۴۷۶۲۱۷۱

مدیر اجرایی تأمین آب

۳۳۳۷۲۱۹۶

نگهبانی

۳۳۳۳۷۳۷۵

شال

۳۴۴۱۲۱۰۰

مدیر امور اجرایی فاضلاب

۳۳۳۷۲۵۳۲

امور آب ناحیه ۳ قزوین

۳۴۴۱۲۰۰۲

رئیس گروه آب شهری

۳۳۳۷۴۳۵۱

امور مشترکین ناحیه۳

    ۱۹-۳۳۷۸۸۴۱۸

دانسفهان

۳۴۵۳۳۳۰۰

دفتر فنی و خدمات مهندسی

۳۳۳۷۲۱۹۷

مهمانسرا

۳۳۷۸۸۴۱۷

ارداق

۳۴۴۳۲۷۰۰

بهره برداری

۳۳۳۷۵۵۲۳

نگهبانی

۳۳۷۸۲۰۳۸

سگزآباد

۳۴۳۶۳۴۰۰

امور مالی

۳۳۳۷۲۰۷۲

آزمایشگاه ـ انبار

خرمدشت

۳۵۷۵۲۰۰۱

رئیس گروه حسابرسی و نظارت مالی

۳۳۳۷۹۵۸۶

آزمایشگاه ستاد

۲-۳۳۶۹۲۲۴۱

اسفرورین

۳۵۵۲۱۰۸۰

گروه اجرایی آب

۳۳۳۷۲۱۹۶

نگهبانی مخزن زمزم

۳۶۶۰۱۶۲

ضیاءآباد

۳۵۶۲۲۲۱۲

روابط عمومی

۳۳۳۷۴۳۵۰

انبار ستاد

۰۹۳۰۹۴۳۹۴۸۰

داخلی ۴۵۰

چوبیندر

۳۲۴۴۲۵۴۵

اداره عمومی

۳۳۳۷۵۵۲۰

نرجه

۰۹۱۰۲۸۹۶۹۱۸

آموزش و دفتر کیفیت

۳۳۳۷۵۵۲۱

شهرهای تابعه ستاد

شریف آباد

۳۲۳۷۷۴۰۰

خدمات مشترکین ـ انرژی- تحقیقات

۳۳۳۷۵۵۲۴

الوند

مدیر امور

۳۲۲۲۵۱۱۴

سیردان

 

فاکس دبیرخانه

۳۳۳۷۸۱۶۷

حوادث

۳۲۲۲۳۴۳۴

خاکعلی

۳۲۸۴۳۰۵۳

فاکس فنی

۳۳۳۷۸۲۳۹

حسابداری

۵-۲۲۴۳۳۴۴ ۳

کوهین

 

فاکس قراردادها

۳۳۳۷۵۵۲۲

آبیک

مشترکین،بهره برداری

۱-۲۸۹۸۱۶۰ ۳

رازمیان

 

نگهبانی

۲۸۲۲۰۰۲ ۳

 

 

شماره های داخلی ستاد

 

مرکز مخابرات

۰

آقای یگانه

۱۳۰

معاونت درآمد(واحد ۸)

آمار

آقای صفاری

۴۰۱

 

اطلاعات

۳۳۳

آقای قنبری نژاد

۱۳۲

خانم نورمحمدی

۲۲۱

خانم ثقفی

۲۴۴

خانم ثقفی

۵۶۴

 

دبیرخانه ـ دفتر بهره وری و تحقیقات

حسابرس

۱۳۵

خانم محمد پور  

۲۲۱

بودجه

آقای زارعی

۴۰۲

 

خانم مفتاحی

 

۱۰۲

حراست

آقای ذوالقدر

۲۲۲

آقای امینی

۲۴۵

آقای طاهری

۴۰۳

 

آقای محمدحسنی

۱۳۴

آقای شیرخانی

۴۰۴

 

آقای قبادیها

۲۲۳

آقای نظری

۵۶۹

گروه خدمات مهندسی (واحد ۱۴)

 

خانم رحمانی

۱۵۱

 

آقای عابد

۴۰۶

 

 

 

 

آقای شیری

۴۰۷

 

خانم سمیاری

خانم دهقان نژاد

۱۰۳

آقای معصومی

آقای اسماعیلی

۱۳۳

آقای خسته بند

۲۲۴

بهره برداری(واحد ۱۱)

خانم یونسی

۴۰۸

 

 

خانم نیاقی ها  

۴۱۴

 

آقای  امامزاده

۱۳۶

اداره کارکنان و رفاه(واحد۵)

 

 

آقای حسین خانی

۳۰۰

آقای صادقی- جلیلوند

۴۰۹

 

دیوان محاسبات

۱۰۶

 

 

آقای چگینی

۳۰۰

آقای یارقلی

۵۸۸

 

ذیحسابی

آقای شکوری

۲۰۰

 

 

آقای قربانی 

۳۰۱

 

 

 

آقای حیدری

۱۱۴

آقای ذبیحی

۲۰۱

کارشناسی بهره برداری

آقای نژادخیر

۳۰۱

مدیریت عامل (واحد ۱۵)

 

آقای گل کرمی

۱۱۰

آقای حبیبی

۲۰۴

آقای آقابیگی

۲۲۶

آقای رضایی

۳۰۴

آقای زارع پور

۱۹۴

 

آقای پرناک

۱۱۱

آقای نجف آبادی

۲۰۲

معاونت برنامه ریزی (واحد ۹)

آقای کاظمی نسب

۳۰۳

خانم عطایی

۴۱۲-۴۱۱

 

گروه حسابرسی (واحد ۱۶)

 

 

 

آقای مقدم

۴۱۵

 

آقای زهرایی

۴۱۵

 

آموزش

خانم اکبری

۳۰۲

آقای مشهدی اسماعیلی

۴۱۶

 

آقای عابدی

۱۱۷

آقای ششپری

۲۰۳

 

خانم دانشور

۲۳۰

آقای علی اصغری

۳۰۴

اقای میرابها

۴۱۶

 

آقای آقالری

۲۰۵

آقای محمدی حریری

۳۰۳

روابط عمومی (همکف)

 

جمعداری اموال- حسابداری دارائیها

قراردادها و حقوقی (واحد ۶)

خانم اسدالهی

۲۳۱

 

 

آقای برخورداری

۵۵۵

 

خانم یاقوت خانی

۱۱۳

خانم ساداتی

۲۱۰

خانم نجفی

۲۳۷

گروه آبرسانی( واحد ۱۲)

آقای میرابوالقاسمی

۵۵۳

 

آقای اکبرشاهی

۲۰۷

آقای آذربایجانی

۵۵۴

 

آقای آریافر

۲۳۶

 

خانم زمانی

۱۱۲

خانم شیرمحمدی

۲۰۹

آبدارخانه

۴۱۷

 

آقای طاهرخانی

۱۱۵

خانم نیک جاه

۲۰۸

خانم حسنی ها

۲۳۴

آقای شفیع خانی

۳۰۵

تکثیر(همکف)

۵۵۰

 

امور مالی(واحد۳)

آقای ذوالفقاری نژاد

۲۱۱

خانم عبادی

۲۳۴

آقای فرج زاده ها

۳۱۱

بوفه

۵۵۲

 

آقای فلاح

۱۲۰

آقای محمودخانی

۲۰۶

آقای خلخالی

۲۳۶

 

 

 

َآقای اسدی

۱۲۱

آقای حسینی ها

۲۱۱

آقای کشاورز

۲۳۶

آقای یزدان فر

۳۰۸

دکتر

۵۵۱

 

خانم قوچ خانی

۵۸۳

تدارکات- اداره عمومی

آقای مومیوند

۲۳۳

آقای علیخانی

۳۰۷

انبار

۴۵۰

 

آقای فارسی

۱۲۲

آقای حسینی

۱۰۵

انفورماتیک واحد (۱۰)

آقای موسوی 

۳۰۷

جلسات

۵۶۲

 

خانم طاهری

۱۲۳

آقای موحدی

۲۱۸

خانم تیموری

 

۲۴۰

 

آقای حاج حسینی

۳۰۹

نقلیه

۱۵۰

 

آقای گلپور

۱۲۵

آقای بیک

۲۱۹

آقای نجات پاشاکی

۳۰۶

 

خانم کلهر

۱۲۴

آقای خرده دان

۵۷۰

خانم اسکندرزاده

۲۴۱

آقای لامعی

۳۱۰

 

 

 

آقای قاسمی 

۱۱۹

معاونت مالی پشتیبانی

آقای سجاد ششپری

۲۴۷

آقای موسی خانی

۳۱۰

 

 

 

حفاظت ایمنی (واحد ۴)

آقای باجلان

۲۱۶

خانم جامه خورشید

۲۴۳

معاونت مهندسی و توسعه

 

 

 

آقای محمدی

۱۳۰

آقای نادری

۲۱۷

آقای گلابگیرها

۴۰۰