مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اطلاعات تماس مسئول بارگذاری محتوای جایگاه

 
 

اخبار:  کارشناس روابط عمومی    آقای آذربایجانی            شماره تماس : ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ داخلی ۵۵۴

 

مناقصات و مزایدات: کارشناس قراردادها آقای اکبرشاهی    شماره تماس : ۳۳۳۷۶۹۴۸(۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ داخلی  ۲۰۷)

                          کارشناس قراردادها خانم نیکجا           شماره تماس : ۳۳۳۷۶۹۴۸(۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ داخلی  ۲۰۸)    

                          کارشناس قراردادها خانم شیرمحمدی  شماره تماس : ۳۳۳۷۶۹۴۸(۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ داخلی  ۲۰۹)