مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۹۴

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال ۱۳۹۴
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۴ عملکرد  سال۹۴ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۹۷۹۹ ۷۶۴۵ ۷۸
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۸۶۳۴ ۷۹۱۷ ۹۱.۷
۳ آحاد فاضلاب واگذارشده فقره ۸۶۳۴ ۱۰۹۹۸ ۱۲۷
۴ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۹.۵ ۱۲.۵ ۴۲.۴
۵ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۱۵ ۶.۴ ۴۲.۷
۶ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۱۹.۸ ۲۳.۹ ۱۲۰.۷
۷ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۴۱.۵ ۲۳.۲ ۵۳.۷
۸ توسعه خط انتقال فاضلاب کیلومتر ۱۰ ۰ ۰
۹ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۸۲۵۰۰ ۷۶۵۵۵ ۹۳
۱۰ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۷۸۰۹ ۶۲۵۳۶ ۹۲.۲
۱۱ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۴ ۱۳ ۹۳
۱۲ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۰ ۷  ۷۰