السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۹۳

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۳
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۳ عملکرد  سال ۹۳ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۱۱۲۸ ۱۲۴۱۹ ۱۱۱.۶
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۷۷۶۶ ۱۸۶۸۷ ۱۰۵.۲
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۰.۸ ۲۵.۶ ۱۲۳.۱
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۲۴.۷ ۱۰.۳۰۲ ۴۱.۷
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۲۰ ۲۰ ۱۰۰
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۲۵ ۳۳ ۱۳۲
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۰ ۰ ۰.۰۰
۸ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۷۸۶۰۰ ۷۷۷۰۱ ۹۸.۹
۹ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۴۶۰۹ ۶۳۳۳۲ ۹۸
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۸ ۸ ۱۰۰
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۷ ۵ ۷۱.۴