السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۱۳۹۲

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۲
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۲ عملکرد  سال ۹۲ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۱۵۶۶ ۱۷۱۶۲ ۱۴۸.۳۸
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۵۲۹۴ ۳۲۹۲۰ ۲۱۵.۲۵
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۰ ۴۲.۲۹ ۲۱۱.۴۵
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۱۰ ۳.۳۲ ۳۳.۲۰
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۳۰ ۱۶.۵۷ ۵۵.۲۳
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۴۲ ۳۲.۷۲ ۷۷.۹۰
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۱ ۰ ۰.۰۰
۸ آب تولید شده  متر مکعب ۷۸۱۲۰ ۷۸۶۰۶ ۱۰۰.۶۲
۹ آب فروش رفته  متر مکعب ۶۴۲۰۱ ۶۳۳۸۰ ۹۸.۷۲
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۳ ۷ ۵۳.۸۵
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۱ ۳ ۲۷.۲۷