مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۱۳۹۲

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۲
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۲ عملکرد  سال ۹۲ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۱۵۶۶ ۱۷۱۶۲ ۱۴۸.۳۸
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۵۲۹۴ ۳۲۹۲۰ ۲۱۵.۲۵
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۰ ۴۲.۲۹ ۲۱۱.۴۵
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۱۰ ۳.۳۲ ۳۳.۲۰
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۳۰ ۱۶.۵۷ ۵۵.۲۳
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۴۲ ۳۲.۷۲ ۷۷.۹۰
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۱ ۰ ۰.۰۰
۸ آب تولید شده  متر مکعب ۷۸۱۲۰ ۷۸۶۰۶ ۱۰۰.۶۲
۹ آب فروش رفته  متر مکعب ۶۴۲۰۱ ۶۳۳۸۰ ۹۸.۷۲
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۳ ۷ ۵۳.۸۵
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۱ ۳ ۲۷.۲۷