مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۱۳۹۱

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۱
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۱ عملکرد  سال ۹۱ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۲۸۴۹ ۱۴۸۰۲ ۱۱۵.۲۰
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۲۵۳۸۰ ۲۲۰۴۳ ۸۶.۸۵
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۳۰ ۵۶.۲۹ ۱۸۷.۶۳
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۲۰ ۷.۱۹۴ ۳۵.۹۷
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۶۰ ۴۵.۱۲ ۷۵.۲۰
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۱۱۳ ۱۱۲.۰۵ ۹۹.۱۶
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۷ ۰.۸۲ ۱۱.۷۱
۸ آب تولید شده  متر مکعب ۷۹۹۹۵ ۷۶۲۸۵ ۹۵.۳۶
۹ آب فروش رفته  متر مکعب ۶۶۰۰۰ ۶۱۵۲۷ ۹۳.۲۲
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۶ ۶ ۳۷.۵۰
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۷ ۸ ۱۱۴.۲۹