السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۱۳۹۱

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۱
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۱ عملکرد  سال ۹۱ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۲۸۴۹ ۱۴۸۰۲ ۱۱۵.۲۰
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۲۵۳۸۰ ۲۲۰۴۳ ۸۶.۸۵
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۳۰ ۵۶.۲۹ ۱۸۷.۶۳
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۲۰ ۷.۱۹۴ ۳۵.۹۷
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۶۰ ۴۵.۱۲ ۷۵.۲۰
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۱۱۳ ۱۱۲.۰۵ ۹۹.۱۶
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۷ ۰.۸۲ ۱۱.۷۱
۸ آب تولید شده  متر مکعب ۷۹۹۹۵ ۷۶۲۸۵ ۹۵.۳۶
۹ آب فروش رفته  متر مکعب ۶۶۰۰۰ ۶۱۵۲۷ ۹۳.۲۲
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۶ ۶ ۳۷.۵۰
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۷ ۸ ۱۱۴.۲۹