مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

آمار ۹ ماهه سال ۱۳۹۶

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در۹ ماهه سال ۱۳۹۶
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۶ عملکرد  سال ۹۶ درصد  تحقق
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۷۴۱۶ ۴۵۶۱ ۶۲
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۲۰۶۰ ۵۱۵۲ ۴۳
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۸ ۱۷.۸ ۶۴
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۹.۲ ۴.۷ ۵۱
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۱۰.۵۸ ۱۲۲۴ ۱۱۲.۷
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۳۰ ۱۱.۹۱ ۴۰
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۴ ۳ ۷۵
۸ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۷۹۰۰۰۰ ۶۳.۲۷۴ ۸۰.۱
۹ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۴۵۰۳ ۴۹.۲۴۲ ۷۶
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۶ ۵ ۳۳
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۳ ۶ ۴۶