السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار ۹ ماهه سال ۱۳۹۶

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در۹ ماهه سال ۱۳۹۶
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۶ عملکرد  سال ۹۶ درصد  تحقق
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۷۴۱۶ ۴۵۶۱ ۶۲
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۲۰۶۰ ۵۱۵۲ ۴۳
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۸ ۱۷.۸ ۶۴
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۹.۲ ۴.۷ ۵۱
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۱۰.۵۸ ۱۲۲۴ ۱۱۲.۷
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۳۰ ۱۱.۹۱ ۴۰
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۴ ۳ ۷۵
۸ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۷۹۰۰۰۰ ۶۳.۲۷۴ ۸۰.۱
۹ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۴۵۰۳ ۴۹.۲۴۲ ۷۶
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۶ ۵ ۳۳
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۳ ۶ ۴۶