مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

فرآیند درخواست تعویض کنتور

دستورالعمل تعویض کنتورهای خراب

 

فلوچارت

 

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                         

۱- عنوان خدمت:تعویض کنتورهای خراب

۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

نام دستگاه مادر: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۴- مشخصات خدمت

شرح خدمت

نظم بخشیدن به فعالیت تعویض کنتورهای خراب

نوع خدمت

¢خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 عموم شهروندان

ماهیت خدمت

 

 

    حاکمیتی

 

¢    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

    منطقه ای

 

    استانی

   ¢شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

¢    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

     تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تهیه لیست خرابی –دریافت گزارش مأمورین –دریافت گزارش از امداد و حوادث

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و دستورالعملهای ارسالی شرکت مهندسی

۵- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 

 ۱۰۰۰۰  خدمت گیرندگان در:       ماه       فصل          سال ¢

 

متوسط مدت زمان ارایهخدمت:

۲ روز

تواتر

 ....  بار در:            ماه        فصل        سال

تعدادبار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfaQazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

www.abfaQazvin.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

¢الکترونیکی

 

¢ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                 پيام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

¢  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

¢جهت احراز اصالت فرد

¢جهت احراز اصالت مدرک

     نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

     سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

    استانی

¢شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

¢    الکترونیکی

 

¢اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس              ¢پيام کوتاه

¢دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:  ۱۶۵۷۰/۱۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

¢غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

¢جهت احراز اصالت فرد

¢  جهت احراز اصالت مدرک

     نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

     سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

    شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

¢    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)        ¢اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP)

    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)

¢غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مجوز حفاری

درمرحله ارائه خدمت

¢الکترونیکی

 

¢ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

     پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس          ¢    پيام کوتاه

¢دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: ۱۶۵۷۰/۱۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱

     عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

     سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 ¢غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

     جهت احراز اصالت فرد

¢جهت احراز اصالت مدرک

     نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

     سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

¢شهرستانی

۷- ارتباط خدمت باسایرسا ما نه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

شرکت آب و فاضلاب شهری

نرم افزارهای امور مشترکین

¢

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

 

 

۸-ارتباط خدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

شهرداری

 

 

 

 

 

  دستگاه

   مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

  دستگاه

   مراجعهکننده

 

 

 

 

 

 

  دستگاه

    مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-      دریافت گزارش از مأمورین امور مشترکین و یا واحد امداد و حوادث(۱ روز)

۲-      صدور فرم تعیین وضعیت و اعلام هزینه های لازم بشماره ۱۶/۱۲/ف (۱۵ دقیقه)

۳-      محاسبه هزینه های لازم و اعلام وصول و تکمیل فرم تسویه حساب آب بهاء به شماره ۱۷/۱۲/ف (۱۰دقیقه)

۴-      صدور فرم سفارش انجام کار به شماره ۱۳/۱۲/ف و اخذ امضاء های لازم(۱۰ دقیقه)

۵-      ارسال فرم سفارش انجام کار به واحد نصب و تعمیر انشعاب (۱۰ دقیقه)

 

۶-      دریافت کالا از انبار براساس فرم سفارش انجام کار ۴ و اعزام اکیپ مربوطه جهت انجام تعویض کنتور.

۷-      در صورتیکه کنتور تعویض نشد مأمور فنی با ذکر علت در فرم سفارش انجام کار آن را به واحد نصب و تعمیر انشعاب عودت می دهد.

۸-      گزارش به اداره درآمد و امور مشترکین بوسیله واحد نصب و تعمیر انشعاب و رفع علت پیش آمده.

۹-      در صورتیکه کنتور تعویض شد ذیل فرم سفارش انجام کار توسط مشترک تکمیل ویک نسخه به امور مشترکین ارسال می شود. ( از بند۶ به بعد۳ روز)

۱۰-  ارسال نسخه فرم سفارش انجام کار ۴ به مرکز کامپیوتر جهت درج تاریخ تعویض کنتور در سیستم آب بهاء و عودت آن به واحد خدمات مشترکین جهت درج در پرونده. (۱ روز)

۱۱-  تهیه لیست خرابی از سیستم اداره درآمد و امور مشترکین (۱۵ دقیقه)

۱۲-  اعزام اکیپ تعویض کنتور و تکمیل فرم تأیید تعویض کنتور بعد از تعویض به شماره ۲۶/۱۲/ف و مرئی سازی در صورت نیاز

۱۳-  تکمیل فرم گزارش روزانه تعویض کنتور به شماره ۵۲/۱۲/ف و پیوست فرم تأییدیه و تحویل به واحد اداره درآمد و امور مشترکین. (از بند ۱۲-۴ به بعد ۱ روز)

۱۴-  ثبت تاریخ تعویض و درج آیتم مرئی سازی در سیستم درآمد و امور مشترکین(۱۵ دقیقه)

۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

شروع

خرابی کنتور در صورتیکهمشترک دخالت داشته باشد

مشترک در خرابی دخالت نداشته باشد

دریافت گزارش از مأمورین یا واحد امداد و حوادث

        تهیه لیست خرابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پایان

پایان

ثبت تاریخ تعویض

تکمیل فرم گزارش روزانه تعویض

       اعزام اکیپ تعویض

ثبت تاریخ تعویض در سیستم  

در صورت انجام کار تأیید واحد ..................... 

   ارسال به واحد انشعابات

صدور فرم سفارش انجام کار

محاسبه و اعلام وصول و تسویه حساب آب بها

صدور فرم تعیین وضعیت و اعلام هزینه

 

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحدمربوط: