السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اهداف

لیست اهداف:

 

  لیست اهداف سالیانه و پایش آنها ( سال ۱۳۹۱) کد: ۰۱/۰۴/۰۱/ن
برنامه عملکرد
چشم انداز خط مشی شرح هدف شرح برنامه اجرایی مقدار برنامه مقدار واقعی مقدار مغایرت دلایل مغایرت مسئول انجام/پایش
بند ۵و۱۱و۱۲ بند ۱ بهبود عملکرد فرایندها و افزایش رضایت مشترکین کاهش زمان نصب انشعاب مشترکین از طریق برون سپاری ۵ روز       معاونت درآمد
افزایش رضايت مشترکین از طریق کاهش قطع آب و تامین فشار آب استاندارد ۸۲%       معاونت بهره برداری
بند ۱و۴و۶و۸و۱۲ و۱۳ بند ۲ افزایش تجهیزات تله متري و online در شبکه و مخازن آب خرید دستگاههای کلرسنج online در شبکه و مخازن جهت کنترل کیفی آب ۸دستگاه       معاونت بهره برداری
توسعه تجهیزات تله متری ۳اجراو۱۴ارتقاء       معاونت بهره برداری
بند ۱و۴و۶و۸و۱۲ و۱۳ بند ۲ ارتقاء کیفی آزمونهای کنترل کیفیت خرید تجهیزات مدرن ۱شهر       معاونت بهره برداری
کالیبراسیون تجهیزات ۲۰ دستگاه       معاونت بهره برداری
استقرار استاندارد ISO/IEC17025 ۸۰%       معاونت بهره برداری
بند ۱و۴و۶و۸و۱۲ و۱۳ بند ۲ ساخت مخزن و خط انتقال ، توسعه و اصلاح شبکه توزیع اب در جهت بهبود کمی و کیفی آب آشامیدنی توسعه شبکه توزیع ۳۰ک       معاونت مهندسی و توسعه
احداث خط انتقال آب ۲۰ک       معاونت مهندسی و توسعه
ساخت و بهره برداری ایستگاه پمپاژ و مخازن ۵۵۰۰۰م م       معاونت مهندسی و توسعه
حفاری و تجهیز چاه ها ۱۶حفاری و۷تجهیز       معاونت بهره برداری
اصلاح انشعاب فرسوده ۵۰۰۰       معاونت بهره برداری
اصلاح و بازسازی شبکه توزیع ۶۰       معاونت بهره برداری
بند ۲و۴و۶و۸و۱۲ بند ۳ توسعه و تکمیل تاسیسات فاضلاب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست فروش انشعاب( واحد) فاضلاب و هدایت آلاینده ها به سمت تصفیه خانه ۱۷۵۲۴       معاونت درآمد
تکمیل مطالعات تصفیه خانه های فاضلاب ۲       معاونت مهندسی و توسعه
بند ۲و۴و۶و۸و۱۲ بند ۳ اجرای خط انتقال فاضلاب به صورت ثقلی و نصب انشعابات تهیه مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی ۱۰۰%       معاونت مهندسی و توسعه
تهیه مطالعات فاز ۱و۲ ۵۰%       معاونت مهندسی و توسعه
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ۱۲۰ ک       معاونت مهندسی و توسعه
بند ۱۰ بند ۴ کاهش رویدادها و عوامل زیان آور محیط کار اجرای آزمایشات نورسنجی و صداسنجی ۱۰۰%       معاونت بهره برداری
بهبود وضعیت چاههای ارت ۱۰۰%       معاونت بهره برداری
نصب تابلوهای علائم هشدار دهنده ۱۰۰%       HSE
خروج کپسولهای گاز از محیط آزمایشگاه و ایجاد سامانه مخصوص ۱۰۰%       HSE
انجام آزمایشات ادواری کارکنان ۱۰۰%       معاونت پشتیبانی
استاندارد سازی جرثقیل های سقفی ۱۰۰%       HSE
شارژ کپسول های اطفاء حریق ۱۰۰%       HSE
بند ۱۰ بند ۴ توانمند سازی نیروی انسانی در جهت افزایش کارائی و کاهش ریسک ایمنی برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت ۱۰۰%       معاونت برنامه ریزی
بند ۳ بند ۵ ارتقاء سطح آگاهی، دانش، مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان اصلی ترین سرمایه های شرکت میزان نفر-ساعت آموزشی ۱۵۰۰۰       معاونت برنامه ریزی
بند ۷و۹و۱۳و۱۴و۱۵ بند ۶ گسترش باور همگانی در جهت رعایت الگوی مصرف چاپ مقاله در جراید محلی ۱۰۰       روابط عمومی
اجرای برنامه درصدا و سیما تیزرهای تلویزیونی( ۲۰۰۰ ثانیه ) زیر نویس تلویزیونی (۲۰۰ مورد ) تیزر رادیوئی ( ۳۰۰ مورد ) ۳۰۰۰ثانیه       روابط عمومی