مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نظر شما در باره ی پورتال جدید شرکت چیست؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدیدکنندهرایبرچسب زمانیمرتب‌سازی صعودی
۵.۱۱۶.۲.۸۷ضعیفي, ۰۹/۱۸/۱۳۹۷ - ۱۷:۱۵
۲.۱۸۷.۱۱۷.۲۰۸ضعیفچ, ۰۹/۱۴/۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸
۲.۱۸۷.۱۲۴.۹۶ضعیفش, ۰۹/۱۰/۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶
۲۱۷.۲۱۸.۲۳۷.۱۴۲ضعیفش, ۰۹/۱۰/۱۳۹۷ - ۰۵:۴۴
۸۳.۱۲۱.۲۰۸.۲۰ضعیفس, ۰۹/۰۶/۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲
۳۷.۱۴۸.۸۴.۲۲۶ضعیفس, ۰۹/۰۶/۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴
۵.۱۶۱.۱۲۳.۱۷۸ضعیفش, ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳
۵.۲۳۹.۲۵۲.۱۰۸متوسطي, ۰۸/۲۷/۱۳۹۷ - ۱۷:۰۱
۲۱۷.۲۱۸.۲۳۳.۳۵ضعیفد, ۰۸/۲۱/۱۳۹۷ - ۰۸:۱۸
۳۱.۵۸.۲۱۱.۷۰ضعیفس, ۰۸/۱۵/۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲
۱۸۵.۴۴.۱۱۳.۴۲ضعیفش, ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷
۸۹.۳۵.۱۳۲.۲۳۹متوسطچ, ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ - ۱۷:۲۵
۵.۷۴.۶۲.۱عالید, ۰۷/۳۰/۱۳۹۷ - ۰۸:۳۷
۱۸۸.۲۱۱.۱۲۹.۱۰۰خوبي, ۰۷/۲۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۰۳
۱۸۸.۱۵۹.۱۱۳.۹ضعیفش, ۰۷/۲۸/۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳
۵.۱۱۵.۵۹.۴۷عالیچ, ۰۷/۲۵/۱۳۹۷ - ۲۱:۵۵
۸۳.۱۲۰.۱۹۳.۲۴۸خوبي, ۰۷/۲۲/۱۳۹۷ - ۲۱:۲۳
۸۴.۲۴۱.۳۷.۲۴۷ضعیفي, ۰۷/۲۲/۱۳۹۷ - ۰۷:۰۵
۲.۱۸۳.۱۴۱.۵۶ضعیفش, ۰۷/۲۱/۱۳۹۷ - ۰۸:۱۴
۱۰.۱۲۶.۶.۲عالیش, ۰۷/۲۱/۱۳۹۷ - ۰۶:۵۰