مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نشریه الکترونیکی

نشریه تسنیم شهریور ماه ۱۳۹۷
نشریه تسنیم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
نشریه تسنیم تیر ماه ۱۳۹۷
نشریه تسنیم خرداد ماه ۱۳۹۷
نشریه تسنیم اسفند ماه ۱۳۹۶
نشریه تسنیم آذر ماه ۱۳۹۶
نشریه تسنیم مهر ماه ۱۳۹۶
نشریه تسنیم شهریور ماه ۱۳۹۶
نشریه تسنیم مرداد ماه ۱۳۹۶
نشریه تسنیم خرداد ماه ۱۳۹۶

صفحه‌ها