السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مدیریت بر هدر رفت آب

موضوعپاسخ‌هاآخرین پاسخمرتب‌سازی صعودی
عنوان جدید
۲
عنوان جدید
۱
Subscribe to RSS - مدیریت بر هدر رفت آب