اهداف

لیست اهداف:

 

  لیست اهداف سالیانه و پایش آنها ( سال 1391) کد: 01/04/01/ن
برنامه عملکرد
چشم انداز خط مشی شرح هدف شرح برنامه اجرایی مقدار برنامه مقدار واقعی مقدار مغایرت دلایل مغایرت مسئول انجام/پایش
بند 5و11و12 بند 1 بهبود عملکرد فرایندها و افزایش رضایت مشترکین کاهش زمان نصب انشعاب مشترکین از طریق برون سپاری 5 روز       معاونت درآمد
افزایش رضايت مشترکین از طریق کاهش قطع آب و تامین فشار آب استاندارد 82%       معاونت بهره برداری
بند 1و4و6و8و12 و13 بند 2 افزایش تجهیزات تله متري و online در شبکه و مخازن آب خرید دستگاههای کلرسنج online در شبکه و مخازن جهت کنترل کیفی آب 8دستگاه       معاونت بهره برداری
توسعه تجهیزات تله متری 3اجراو14ارتقاء       معاونت بهره برداری
بند 1و4و6و8و12 و13 بند 2 ارتقاء کیفی آزمونهای کنترل کیفیت خرید تجهیزات مدرن 1شهر       معاونت بهره برداری
کالیبراسیون تجهیزات 20 دستگاه       معاونت بهره برداری
استقرار استاندارد ISO/IEC17025 80%       معاونت بهره برداری
بند 1و4و6و8و12 و13 بند 2 ساخت مخزن و خط انتقال ، توسعه و اصلاح شبکه توزیع اب در جهت بهبود کمی و کیفی آب آشامیدنی توسعه شبکه توزیع 30ک       معاونت مهندسی و توسعه
احداث خط انتقال آب 20ک       معاونت مهندسی و توسعه
ساخت و بهره برداری ایستگاه پمپاژ و مخازن 55000م م       معاونت مهندسی و توسعه
حفاری و تجهیز چاه ها 16حفاری و7تجهیز       معاونت بهره برداری
اصلاح انشعاب فرسوده 5000       معاونت بهره برداری
اصلاح و بازسازی شبکه توزیع 60       معاونت بهره برداری
بند 2و4و6و8و12 بند 3 توسعه و تکمیل تاسیسات فاضلاب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست فروش انشعاب( واحد) فاضلاب و هدایت آلاینده ها به سمت تصفیه خانه 17524       معاونت درآمد
تکمیل مطالعات تصفیه خانه های فاضلاب 2       معاونت مهندسی و توسعه
بند 2و4و6و8و12 بند 3 اجرای خط انتقال فاضلاب به صورت ثقلی و نصب انشعابات تهیه مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی 100%       معاونت مهندسی و توسعه
تهیه مطالعات فاز 1و2 50%       معاونت مهندسی و توسعه
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 120 ک       معاونت مهندسی و توسعه
بند 10 بند 4 کاهش رویدادها و عوامل زیان آور محیط کار اجرای آزمایشات نورسنجی و صداسنجی 100%       معاونت بهره برداری
بهبود وضعیت چاههای ارت 100%       معاونت بهره برداری
نصب تابلوهای علائم هشدار دهنده 100%       HSE
خروج کپسولهای گاز از محیط آزمایشگاه و ایجاد سامانه مخصوص 100%       HSE
انجام آزمایشات ادواری کارکنان 100%       معاونت پشتیبانی
استاندارد سازی جرثقیل های سقفی 100%       HSE
شارژ کپسول های اطفاء حریق 100%       HSE
بند 10 بند 4 توانمند سازی نیروی انسانی در جهت افزایش کارائی و کاهش ریسک ایمنی برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت 100%       معاونت برنامه ریزی
بند 3 بند 5 ارتقاء سطح آگاهی، دانش، مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان اصلی ترین سرمایه های شرکت میزان نفر-ساعت آموزشی 15000       معاونت برنامه ریزی
بند 7و9و13و14و15 بند 6 گسترش باور همگانی در جهت رعایت الگوی مصرف چاپ مقاله در جراید محلی 100       روابط عمومی
اجرای برنامه درصدا و سیما تیزرهای تلویزیونی( 2000 ثانیه ) زیر نویس تلویزیونی (200 مورد ) تیزر رادیوئی ( 300 مورد ) 3000ثانیه       روابط عمومی