مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت قائم (عج) مبارک باد

اولویت تحقیق سال 1396

 

           

          اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال 1396                

 

1- مقایسه عوامل مؤثر در کاهش طول عمر بهره برداری از چاههای آب شرب و مقایسه روشهای مختلف بهسازی چاههای آب و تعیین بهترین روش به منظور افزایش آبدهی و راندمان وتعیین بهترین نوع لوله جدار از نظر کارآیی و هزینه برای مناطق مختلف دشت قزوین با توجه به شرایط افت سطح آب زیرزمینی ، کیفیت آب، نشت زمین ، فرآیندهای تکنوتیکی

3- بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مصرف آب شرب استان قزوین (فنی ؛تعرفه ای ؛فرهنگی ؛فشار و ..)

4-بررسی اثربخشی آموزش  های ضمن خدمت در افزایش راندمان یا بهره وری کارکنان

5- به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

6- امکان پذیری استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب قزوین جهت بهره گیری در صنایع

7- بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات از مشترکین و امکان سنجی استفاده از کنتورهای کارتی

8- بررسی روشهای نوین بازسازی لوله های آب در شبکه و خطوط انتقال

9-بررسی حذف نیتروژن و فسفر ازپساب  تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین 

10- مقایسه عوامل مؤثر در کاهش عمر بهره برداری از چاه های آب در شرکت آب و فاضلاب قزوین

 

11- مقایسه روش های مختلف بهسازی چاه های آب و تعیین بهترین روش به منظور افزایش آبدهی و 
راندمان چاه

 

 

                           دریافت فایل