مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

اولویت تحقیق سال 1396

 

           

          اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال 1396                

 

1- مقایسه عوامل مؤثر در کاهش طول عمر بهره برداری از چاههای آب شرب و مقایسه روشهای مختلف بهسازی چاههای آب و تعیین بهترین روش به منظور افزایش آبدهی و راندمان وتعیین بهترین نوع لوله جدار از نظر کارآیی و هزینه برای مناطق مختلف دشت قزوین با توجه به شرایط افت سطح آب زیرزمینی ، کیفیت آب، نشت زمین ، فرآیندهای تکنوتیکی

3- بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مصرف آب شرب استان قزوین (فنی ؛تعرفه ای ؛فرهنگی ؛فشار و ..)

4-بررسی اثربخشی آموزش  های ضمن خدمت در افزایش راندمان یا بهره وری کارکنان

5- به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

6- امکان پذیری استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب قزوین جهت بهره گیری در صنایع

7- بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات از مشترکین و امکان سنجی استفاده از کنتورهای کارتی

8- بررسی روشهای نوین بازسازی لوله های آب در شبکه و خطوط انتقال

9-بررسی حذف نیتروژن و فسفر ازپساب  تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین 

10- مقایسه عوامل مؤثر در کاهش عمر بهره برداری از چاه های آب در شرکت آب و فاضلاب قزوین

 

11- مقایسه روش های مختلف بهسازی چاه های آب و تعیین بهترین روش به منظور افزایش آبدهی و 
راندمان چاه

 

 

                           دریافت فایل