مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق،‌ امام جعفر صادق(ع) بر شما تبریک و تهنیت باد

اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم ترانشه در ناحیه منفصل شهری ناصر آباد- فاز 3

آگهی فراخوان (25/96)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم ترانشه در ناحیه منفصل شهری ناصرآباد-فاز3 به شماره 13452/13/96را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:24/10/1396می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت19 روز پنج شنبه تاریخ28/10/1396

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  19روزیک شنبهتاریخ 08/11/1396

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت10روزدو شنبه تاریخ09/11/1396

اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف؛ آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 -021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

-مبلغ برآورد:191/627/267/15ریال

-گواهینامه احراز صلاحیت (حداقل رتبه 5 رشته آب)

-ارائه اسنادمربوط به اجرای حداقل 2 کیلومترتوسعه شبکه فاضلاب(تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی تایید شده کارفرما)

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی(اوراق و اسناد خزانه اسلامی) شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين مي گردد.

 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1396/10/24
تاریخ انقضا: 
1396/10/29
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833378087
عنوان روزنامه: 
هدف اقتصاد
شماره صفحه روزنامه: 
1