مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نشریه الکترونیکی

نشریه تسنیم شهریور ماه 1396
نشریه تسنیم مرداد ماه 1396
نشریه تسنیم خرداد ماه 1396
نشریه تسنیم فروردین ماه 1396
نشریه تسنیم بهمن ماه 1395
نشریه تسنیم دی ماه 1395
نشریه تسنیم آبان ماه 1395
نشریه تسنیم مهر ماه 1395
نشریه تسنیم شهریور ماه 1395
نشریه تسنیم مرداد ماه 1395

صفحه‌ها